Начало / Какво мислим /

Програма на Мениджмънт инкубатор

от Strategize! , 5 март 2011

Детайлна програма на уъркшопа Мениджмънт инкубатор:

Сесия 1

19 март (понеделник), 17:00 – 20:15

Управление на личната ефективностАнализ на ресурсите за лична ефективност. Динамично планиране на личното време. Инструменти за разумно управление на времето. Справяне с крадците на време – умението да казваш „не”. Управление на оперативни и дългосрочни цели. Управление на приоритети.

Сесия 2

21 март (сряда), 17:00 – 20:15

Комуникативни умения за мениджъриПрепятствия пред успешната комуникация. Умения за активно слушане и задаване на въпроси. Умения за даване на конструктивна обратна връзка. Стилове на комуникация.

Сесия 3

26 март (понеделник), 17:00 – 20:15

Управление на екипи Основни принципи в управлението на служители. Организиране работата на екипа. Фази в развитието на екипа. Развиване на екипен дух. Функционални и екипни роли. Задаване на ясни роли и отговорности. Определяне на лични и групови цели.

Сесия 4

28 март (сряда), 17:00 – 20:15

Управление на бизнес представянето на екипаРеализация на корпоративните цели чрез поставяне на цели, съответстващи на ролите в екипа. Съобразяване на корпоративните цели с екипните и индивидуалните цели. Регулярно наблюдение, контрол и обратна връзка за изпълнението.Обективност в оценката на изпълнението. Непрекъснато повишаване качеството на работното изпълнение.


Сесия на открито

31 март (събота), 11:00 – 14:15

Екипно приключение


Сесия 5

02 април (понеделник), 17:00 – 20:15

Лидерство Лидерски стилове и тяхното въздействие върху работното изпълнение, мотивацията на служителите и климата в екипа (отдела или организацията). Динамично лидерство.

Сесия 6
04 април (сряда), 17:00 – 20:15

Умения за управление на хораКомуникация на очаквания и поставени цели. Процесът на делегиране.Пречки и рискове пред делегирането. Балансът в делегирането – свобода или контрол.Даване на конструктивна обратна връзка за работното изпълнение. Градивна критика и поощрение на служителите.

Сесия 7

09 април (сряда), 17:00 – 20:15

 Проактивно и предприемчиво мисленеПерспективаи подход на проактивния и предприемчив мениджър. Способност за разпознаване на бизнес възможности. Мислене за растеж. Креативни решения на всекидневни проблеми. Желание да приемеш промяната. Толерантност към несигурността. Визия, остърум, бързаадаптация, фокусиизпълнение.

Сесия 8

11 април (понеделник), 17:00 – 20:15

Как корпоративната стратегия може да бъде работа на всеки?Как да сведем стратегическите цели на компанията до конкретни цели и инициативи за изпълнение на всяко едно звенов компанията?Стратегии за създаване на стойност и пътни карти за тяхното изпълнение.

Сесия 9

18 април (сряда),17:00 – 20:15

 Презентационни и търговски умения за нетърговски мениджъриФактори, които определят поведението при покупка на продукт или услуга. Продажба, удовлетворяваща потребностите на клиента - ключови умения. Създаване на силно въздействаща презентация. Изграждане на дългосрочно партньорство с клиента.

Сесия 10

23 април (понеделник), 17:00 – 20:15

Финанси за нефинансови мениджъриЕфективно използване на финансовата информация – илюстрация на подхода, логиката и основните принципи. Декомпозиране на целите и резултатите. KPIsи анализ на резултатите. Съставяне на бюджет.

Сесия 11

25 април (сряда), 17:00 – 20:15

Обобщение и завършване“Пътна карта” за постигане на ефективен мениджмънт – обобщение. Представяне и дискусия на казуси на участниците. Завършване и обратна връзка.